Don’t praise tomorrow because tomorrow praises itself.