Tuscarora Proverbs

Man has responsibility, not power.